Årsmøte 23. mars 2022

Årsmøte 2022

Innkalling til Årsmøte i Sandnes Golfklubb onsdag 23. mars 2022
i Finnehuset på Bærheim Golfpark kl. 19:00

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge ordstyrer
 3. Velge referent til protokoll
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten        
 7. Behandle idrettslagets årsberetning
  • Styrets beretning – året som gikk og planer for kommende år
  • Gruppenes beretning – året som gikk og planer for kommende år
  • Idrettslagets regnskap
  • Kontrollutvalgets beretning
  • Revisors beretning
 8. Innkomne saker til årsmøtet        
 9. Fastsetting av kontingent til neste kalenderår
  • Barn og ungdom kr 450,- til og med det året de fyller 19 år     
  • Voksen kr. 995,-
 10. Vedta idrettslagets budsjett
 11. Valg
  • styreleder, velges enkeltvis
  • nestleder, velges enkeltvis
  • 5 styremedlemmer og 1 varamedlem velges samlet
  • kontrollutvalg med leder, medlem og varamedlem
  • årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter idrettslaget har representasjonsrett
  • valgkomité med leder, medlem og varamedlem
  • eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 12. Beslutte om det fortsatt skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest mandag 7. mars 2022 til post@sandnesgolfklubb.no

Årsberetningen blir sendt ut til medlemmene og lagt ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet.

Hilsen

Styret i Sandnes Golfklubb

Publisert i