Komitéer

Bærheim Golfpark

Handicapkomité
Har du spørsmål rundt handicapet ditt, så ta kontakt med komiteen som kan hjelpe deg å finne utav hva som har skjedd.


Kontaktpersoner:
Rune Austvoll og Eirik Berggraf Sæbø
post@sandnesgolfklubb.no

Banekomité
Er klubbens kontakt mellom golfklubben og Golfmanagement as som drifter Bærheim Golfpark.
Har du noen spørsmål eller noe gode forslag til forbedring når det gjelder golfbanen, ta kontakt med Egil.

Kontaktperson
Egil Olsen
Telefon: 95837331

Kontrollkomité
Alle idrettslag/klubber skal ha kontrollutvalg som skal bestå av minst to medlemmer og minst ett varamedlem.
Kontrollutvalget skal påse at klubbens virksomhet drives i samsvar med klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. De skal ha et særlig fokus på at klubben har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

Kontaktperson
Geir Lillegraven
geir.lillegraven@online.no
Telefon: 908 73 226

Valgkomité
Valgkomiteen er en meget viktig komité, kanskje den viktigste i klubben. Dette begrunnes med at rekruttering av tillitsvalgte er basisen for å få en klubb som fungerer. Det er viktig med tanke på kontinuiteten i klubbens drift at en har tillitsvalgte som kan holde på i flere år, og finner arbeidet i klubben både stimulerende og utviklende. Valgkomitéens oppgave er å finne fram til disse personene, og ikke bare fylle opp verv for et år om gangen.

Kontaktperson
Oddvar Skoland
o.skoland61@gmail.com
Telefon: 909 44 104

Prøve golf?

Det har aldri vært lettere å komme i gang enn nå.