Nye lokale regler 2019

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

Lokale regler for Bærheim Golfpark
11. mars 2019

Banens grenser
Hvite staker, gjerder og/eller hvite spraylinjer definerer banens grenser.

Dyremøkk
Møkk fra sauer kan behandles som:
• Grunn under reparasjon som gir fritak etter Regel 16.1.
Hvis ballen er i berøring med eller har møkk på seg, kan ballen løftes, rengjøres og droppes etter regel 16.1b

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer
Grunn under reparasjon (GUR)

  1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
  2. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
  3. Steinfylte dreneringsgrøfter.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene b og c.

Avstandsangivelser
150-metersmerker og andre avstandsmerker er uflyttbare hindringer. Fritak etter regel 16.1a

Veier
Gruslagte veier er uflyttbare hindringer. Fritak etter regel 16.1a

Ball forandrer retning av luftledning
Ball som treffer en luftledning (eller tilhørende stolpe inkludert festeanordninger). Slaget må annulleres og spilles på nytt.

Robotklippere
På denne banen brukes motoriserte robotklippere som ikke må stoppes, løftes eller klipperetning påvirkes. En klipper i ro og i ladestasjon er en uflyttbar hindring. Fritak må tas etter regel 16.1. En ball i bevegelse som ved et uhell blir stoppet eller får forandret retning av en klipper i bevegelse, må spilles fra der den kommer til ro, se regel 11.1b. En ball i ro som flyttes av en klipper i bevegelse må plasseres tilbake, se regel 9.6. Hvis en klipper i bevegelse fysisk påvirker spillet, kan spilleren vente til klipperen har flyttet seg og ikke lenger gir slik påvirkning.

Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen
Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette etter denne lokale regelen for slag og lengde med to straffeslag. Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball.

Referansepunkt for ball:
Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha kommet til ro på banen, eller sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen.

Referansepunkt for fairway:

Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Fritaksområdet beregnes med 2 køllelengder fra referansepunktene og området mellom dem.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:

Matchspill – Tap av hull; Slagspill – Generell straff (2 slag)

Def Straffeområde