Innkalling til årsmøte 2024

Årsmøte-672x372

Innkalling til Årsmøte i Sandnes Golfklubb onsdag 20. mars 2024 i Finnehuset på Bærheim Golfpark kl. 19:00

 

Saksliste for årsmøtet

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge ordstyrer
 3. Velge referent til protokoll
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten        
 7. Behandle idrettslagets årsberetning
  1. Styrets beretning – året som gikk og planer for kommende år
  1. Gruppenes beretning – året som gikk og planer for kommende år
  1. Idrettslagets regnskap
  1. Kontrollutvalgets beretning
  1. Revisors beretning
 8. Innkomne saker til årsmøtet        
 9. Fastsetting av kontingent til neste kalenderår
  1. Barn og ungdom
  1. Voksen
 10. Vedta idrettslagets budsjett
 11. Valg
  1. styreleder, velges enkeltvis
  1. nestleder, velges enkeltvis
  1. 5 styremedlemmer og 1 varamedlem velges samlet
  1. kontrollutvalg med leder, medlem og varamedlem
  1. årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter idrettslaget har representasjonsrett
  1. valgkomité med leder, medlem og varamedlem
  1. eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest mandag 4. mars 2024. Sendes til post@sandnesgolfklubb.no

Årsberetningen blir sendt ut til medlemmene og lagt ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet.

Hilsen
Styret i Sandnes Golfklubb

Publisert i